Danhonõ daró Etenhiritipá ãmã hã

Awa’awi hã duré ãhã wahum nã hã te tihoöba, sib’udatõ ãmã hã, wapté rõ hã, bödö a’amõ 27, 28, 29, 30,31 de maio duré 1 de  junho u hã. Danhohuiwaté hã NÕZÖ’U duré wapté hã SADARÓ. Daró Etenhiritipá ãmã hã, sib’udatõ teza oto tihöiba Danhonõ hã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *